Algemene Voorwaarden verkoop KADO+KAART cadeaukaarten op www.giftcardstore.nl/kado+kaart

Algemene voorwaarden consumenten van Hawk Commerce B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371716.

Definities

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van KADO+KAART die de Cadeaukaart op de Website accepteren als betaalmiddel voor een waardebon welke bij de Acceptant is te besteden. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
-       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
-       KADO+KAART: handelsnaam van Hawk Commerce B.V.
-       Cadeaukaart: de fysieke cadeaukaart die uitgegeven wordt door KADO+KAART en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te gebruiken op de Website als betaalmiddel voor waardebonnen van Acceptanten.
-       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
-       Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.
-       Website: www. Giftcardstore.nl

Artikel 1 –Toepasselijkheid 
1.1      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KADO+KAART en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en KADO+KAART.
1.2      De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door op de Website een Cadeaukaart te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.3): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.
1.3      De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart
2.1      Elke Cadeaukaart heeft een unieke code waarmee de Consument een waardebon van een Acceptant kan kopen die op de Website worden aangeboden. De Cadeaukaart kan in delen worden aangewend.
2.2      Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart (deels) is aangewend, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en KADO+KAART en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).
2.3     De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 – Geldigheid
3.1      De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te gebruiken als betaalmiddel op de Website. KADO+KAART behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.
3.2      Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 4 – Prijzen en retour 
4.1      De prijzen op de Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.
4.2      De Cadeaukaart kan in delen op de Website worden verzilverd (zie 2.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het resterende bedrag bij te betalen via iDeal.
4.3      KADO+KAART neemt geen Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het  bepaalde in artikel 5.
4.4      Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop 
5.1      De Houder heeft het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).
5.2      Vanaf de dag dat KADO+KAART de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan KADO+KAART t.a.v. afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.
5.3      Vanaf de dag dat KADO+KAART de herroeping heeft ontvangen, heeft zij14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. KADO+KAART betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.
5.4      Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

Artikel 6 – Verlies 
6.1      De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.
6.2      Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is KADO+KAART niet aansprakelijk. KADO+KAART zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
7.1      KADO+KAART is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door KADO+KAART.
7.2      KADO+KAART aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot de waardebon van de Acceptant die door de Consument met de Cadeaukaart is betaald, dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.2).
7.3      Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt KADO+KAART geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.
7.4     KADO+KAART verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
7.5      KADO+KAART kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.
7.6      KADO+KAART kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens KADO+KAART via de Website.
7.7      De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. KADO+KAART aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.
7.8 KADO+KAART is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van KADO+KAART is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald. 

Artikel 8 – Overmacht 
In het geval van overmacht heeft KADO+KAART het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan KADO+KAART toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Fraude
In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft KADO+KAART het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan KADO+KAART toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 –Klachtenprocedure
Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van KADO+KAART  per e-mail: info@kadoenkaart.nl of telefonisch via: 020-2299171 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur).                                              
Artikel 11 –Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van KADO+KAART mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van KADO+KAART. 
Artikel 13 – Eenzijdig wijzigingsbeding
KADO+KAART behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de Website..